Căn cứ ban hành biện pháp cưỡng chế trích tiền, phong tỏa tài khoản

Thông tư 87/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 27/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Theo quy định mới, việc áp dụng ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản hoặc yêu cầu phong tỏa tài khoản tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng phải dựa trên các căn cứ sau:

  • Thông tin về tài khoản của người nộp thuế tại cơ sở dữ liệu quản lý thuế hoặc dữ liệu của tổ chức, cá nhân có liên quan;

  • Thông tin về số tài khoản, số tiền hiện có trong tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế do kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng cung cấp theo yêu cầu của người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế trong trường hợp cơ sở dữ liệu tại cơ quan thuế không đầy đủ.

Lưu ý: Người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế có trách nhiệm bảo mật những thông tin về tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế.

Thông tư 87/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/11/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

184

Văn bản liên quan