Căn cứ đánh giá thông tin, dữ liệu phục vụ lập quy trình liên hồ chứa

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 19/2018/TT-BTNMT vào ngày 05/11/2018 quy định chi tiết về căn cứ đánh giá thông tin, dữ liệu phục vụ lập quy trình liên hồ chứa.

Theo đó chỉ số đánh giá thông tin, dữ liệu phục vụ lập quy trình liên hồ chứa được Thông tư 19 quy định gồm:

  • Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu liên quan phục vụ lập quy trình (Điều tra thực địa, đo đạc, bổ sung thông tin, số liệu về khí tượng thủy văn, địa hình, mặt cắt sông);
  • Tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin dữ liệu, tài liệu thu thập, điều tra liên quan lập quy trình;
  • Nguồn gốc của thông tin, dữ liệu đầu vào;
  • Tính cập nhật của thông tin, dữ liệu tới thời điểm lập quy trình.

Ngoài ra căn cứ đánh giá thông tin, dữ liệu phục vụ lập quy trình liên hồ chứa còn được Thông tư 19 quy định lấy từ:

  • Danh mục thông tin, dữ liệu đầu vào (ghi rõ nguồn gốc) làm căn cứ lập quy trình của tổ chức cung ứng dịch vụ;
  • Việc cập nhật bổ sung dữ liệu, thông tin, số liệu điều tra của tổ chức cung ứng dịch vụ theo góp ý của các tổ chức, cá nhân.

Xem chi tiết Thông tư 19/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 20/12/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

103

Văn bản liên quan