Căn cứ nghiệm thu DV CNTT sẽ gồm cả báo cáo kết quả vận hành thử

Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 23/2020/TT-BTTTT quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Căn cứ nghiệm thu DV CNTT sẽ gồm cả báo cáo kết quả vận hành thử, Thông tư 23/2020/TT-BTTTT

Căn cứ nghiệm thu DV CNTT sẽ gồm cả báo cáo kết quả vận hành thử (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 6 Thông tư 23/2020/TT-BTTTT quy định việc kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ trong giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ thực hiện như sau:

- Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ được thực hiện thông qua kiểm thử hoặc vận hành thử và các phương pháp kiểm tra, đánh giá (nếu có) tương ứng với mỗi tiêu chí cụ thể quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 23/2020/TT-BTTTT;

- Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ là cơ sở nghiệm thu, bàn giao dịch vụ để đưa vào sử dụng. Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu bao gồm:

  • Báo cáo kết quả kiểm thử hoặc vận hành thử;

  • Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá (nếu có);

  • Các biên bản, tài liệu khác có liên quan.

- Chủ trì thuê dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ thống nhất, ký biên bản nghiệm thu, bàn giao dịch vụ để đưa vào sử dụng theo mẫu số 1 Phụ lục II của Thông tư 23/2020/TT-BTTTT làm cơ sở đưa dịch vụ vào sử dụng chính thức.

Ngoài ra, về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ trong giai đoạn thuê dịch vụ được thực hiện như sau:

- Chủ trì thuê dịch vụ có trách nhiệm thực hiện theo dõi, giám sát quá trình cung cấp dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ và kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ trong giai đoạn thuê dịch vụ. Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ được thực hiện thông qua khảo sát, thu thập, phân tích, đánh giá phản hồi của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hoặc kiểm tra thực tế định kỳ, đột xuất đối với hệ thống cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ để đánh giá chất lượng dịch vụ theo các tiêu chí cụ thể đã xác định hoặc kết hợp các hình thức trên.

- Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm cung cấp dịch vụ; báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ trong giai đoạn thuê dịch vụ cho chủ trì thuê dịch vụ định kỳ hoặc đột xuất theo thỏa thuận trong hợp đồng;

- Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ là cơ sở nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ. Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu bao gồm:

  • Báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ lập theo mẫu số 2 Phụ lục II của Thông tư 23/2020/TT-BTTTT;

  • Báo cáo kết quả theo dõi, giám sát của chủ trì thuê dịch vụ lập theo mẫu số 3 Phụ lục II của Thông tư 23/2020/TT-BTTTT;

  • Biên bản bàn giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ (nếu có) theo mẫu số 4 Phụ lục II của Thông tư 23/2020/TT-BTTTT;

  • Các biên bản, tài liệu khác có liên quan.

- Chủ trì thuê dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ thống nhất, ký biên bản nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ theo mẫu số 5 Phụ lục II của Thông tư 23/2020/TT-BTTTT làm cơ sở thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.

 Chi tiết xem thêm quy định tại Thông tư 23/2020/TT-BTTTT, có hiệu lực từ 25/10/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

124

Văn bản liên quan