Cần phải công bố mức độ của dịch vụ công trực tuyến

Thông tư 32/2017/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 15/11/2017 quy định cụ thể về việc công bố mức độ của dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó việc công bố mức độ của dịch vụ công trực tuyến được Thông tư 32 quy định thực hiện như sau:

  • Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: xác định và công bố mức độ của từng dịch vụ công trực tuyến được cung cấp bởi các cơ quan thuộc, trực thuộc bộ, tỉnh lên danh mục dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của bộ, tỉnh.

  • Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục, Cục và cơ quan tương đương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Xem chi tiết Thông tư 32/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/6/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

91

Văn bản liên quan