Cần phải công bố phổ biến thông tin thống kê

Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 04/2016/TT-BTP vào ngày 03/3/2016 nhằm quy định cụ thể về việc công bố phổ biến thông tin thống kê trong ngành Tư pháp.

Theo đó, Thông tư 04 quy định Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị khác thuộc Bộ Tư pháp xây dựng lịch phổ biến thông tin thống kê, trình Bộ trưởng ký ban hành trước khi tiến hành công bố, phổ biến thông tin thống kê, hoàn thiện các sản phẩm thống kê để trình Bộ trưởng công bố các thông tin thống kê chung của Ngành Tư pháp theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định việc công bố thông tin thống kê thuộc phạm vi quản lý nhà nước đối với công tác Tư pháp theo quy định của pháp luật trên cơ sở Lịch công bố, phổ biến thông tin thống kê của Bộ đã được phê duyệt. Cụ thể:

  • Không công bố các thông tin thống kê của Ngành thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, những thông tin thống kê có trong các tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ tối mật và độ mật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.
  • Tùy vào thời điểm công bố và tính chất mức độ thông tin được công bố, số liệu thống kê của ngành Tư pháp được công bố gồm số liệu thống kê ước tính, số liệu thống kê sơ bộ, số liệu thống kê chính thức hoặc một trong các loại số liệu thuộc mức độ nói trên.
  • Thông tin thống kê được công bố là thông tin có giá trị pháp lý, không một tổ chức, cá nhân nào được sửa chữa, thay đổi.
  • Việc trích dẫn, sử dụng thông tin thống kê của ngành Tư pháp đã được công bố phải trung thực và ghi rõ nguồn gốc của thông tin.

Bên cạnh đó Thông tư 04 còn quy định thông tin thống kê của Ngành Tư pháp được công bố, phổ biến thông qua các hình thức:

  • Niên giám thống kê;
  • Họp báo;
  • Các sản phẩm thống kê bằng văn bản điện tử đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp hoặc các hình thức công bố khác của Bộ Tư pháp trên cơ sở phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Xem chi tiết Thông tư 04/2016/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

233

Văn bản liên quan