Cần thay đổi nội dung trong giấy phép đã được cấp, DN bưu chính cần làm gì?

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật bưu chính.

thay đổi nội dung trong giấy phép đã được cấp, Nghị định 47/2011/NĐ-CP

Cần thay đổi nội dung trong giấy phép đã được cấp, DN bưu chính cần làm gì? (Ảnh minh họa)

Theo Điều 11 Nghị định 47/2011/NĐ-CP, thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính thực hiện như sau:

- Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp, doanh nghiệp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính. Cơ quan cấp giấy phép bưu chính là cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.

- Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc và được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính.

- Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính gồm:

  • Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục IV);

  • Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;

  • Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính có trách nhiệm thẩm tra và sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính. Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính phải có thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính dẫn đến thay đổi thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính thì doanh nghiệp nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.

Xem chi tiết tại Nghị định 47/2011/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/8/2011.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

40

Văn bản liên quan