Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008 được ban hành ngày 03/6/2008. Theo đó, Luật này đã sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999.

Cụ thể, theo Khoản 4 Điều 1 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008 sửa đổi, bổ sung Điều 15 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999, cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan được quy định như sau:

- Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ cơ bản của sĩ quan:

 • Trung đội trưởng: Thượng úy;
 • Đại đội trưởng, Chính trị viên Đại đội: Đại úy;
 • Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên Tiểu đoàn: Trung tá;
 • Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp huyện: Thượng tá;
 • Lữ đoàn trưởng, Chính ủy Lữ đoàn: Đại tá;
 • Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn; Chỉ huy trưởng vùng Hải quân, Chính ủy vùng Hải quân; Chỉ huy trưởng vùng Cảnh sát biển, Chính ủy vùng Cảnh sát biển; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh: Đại tá;
 • Tư lệnh Quân đoàn, Chính ủy Quân đoàn; Tư lệnh Binh chủng, Chính ủy Binh chủng: Thiếu tướng;
 • Tư lệnh Quân khu, Chính ủy Quân khu; Tư lệnh Quân chủng, Chính ủy Quân chủng; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Trung tướng;
 • Chủ nhiệm, Tổng cục, Chính ủy Tổng cục: Trung tướng;
 • Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Đại tướng;
 • Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng.

- Cấp bậc quân hàm cao nhất của chức vụ tương đương với chức vụ tại các điểm g, h và i khoản 1 Điều 15 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 do Thủ tướng Chính phủ quy định; tại các điểm a, b, c, d, đ và e do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

- Sĩ quan ở lực lượng quân sự địa phương cấp tỉnh, cấp huyện thuộc địa bàn trọng yếu về quân sự, quốc phòng theo quy định của Chính phủ hoặc sĩ quan ở đơn vị có nhiệm vụ đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và có quá trình cống hiến xuất sắc thì được thăng quân hàm cao hơn một bậc so với cấp bậc quân hàm cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại: Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008 có hiệu lực ngày 01/7/2008. 

Gởi câu hỏi

438

Văn bản liên quan