Cấp GCN đăng ký đầu tư khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT vào ngày 18/4/2017 quy định cụ thể về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Theo đó, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế được Thông tư 02 quy định thực hiện như sau:

  • Trong cùng ngày làm việc với ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư số hóa Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh thông qua Hệ thống thông tin xử lý liên thông.
  • Định kỳ hàng tuần, Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư gửi bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy đã tiếp nhận cho Cơ quan đăng ký kinh doanh để lưu hồ sơ theo quy định.

Đồng thời, Thông tư 02 còn quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tiến hành như sau:

  • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thông qua Hệ thống thông tin xử lý liên thông, Cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, gửi thông tin đến Hệ thống thông tin đăng ký thuế để tạo mã số doanh nghiệp và cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong cùng ngày làm việc với ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tới Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư.

Xem chi tiết Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/6/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

230

Văn bản liên quan