Cấp GCNQSDĐ đối với diện tích tăng thêm so với giấy tờ về QSD đất

Trường hợp diện tích đất tăng thêm nhiều hơn so với giấy tờ về quyền sử dụng đất do được nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho và ranh giới thực tế đã thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì có được cấp GCNQSDĐ gộp phần diện tích tăng thêm không, thủ tục thực hiện như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết để tìm câu trả lời nhé!

1. Trường hợp diện tích đất tăng thêm đã có Giấy chứng nhận thì thực hiện như sau:

  • Thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 79, khoản 2 Điều 82 Nghị định 01/2017/NĐ-CP;
  • Trường hợp thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất thì thực hiện thủ tục cấp cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc theo quy định Điều 76 NĐ 01;
  • Trường hợp thửa đất gốc có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai thì thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho thửa đất gốc theo quy định Điều 70 NĐ 01;

2. Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà diện tích đất tặng thêm đó có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai thì thực hiện như sau:

  • Trường hợp thửa đất gốc đã được cấp Giấy chứng nhận thì thực hiện thủ tục cấp lần đầu đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 70 và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc theo quy định tại Điều 76.
  • Trường hợp thửa đất gốc có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai thì thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo quy định tại Điều 70 của Nghị định này cho toàn bộ diện tích thửa đất.

3. Trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai thì thực hiện như sau:

  • Trường hợp người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 01;
  • Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Nghị định 01;
  • Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì việc xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Nghị định 01;

Sau khi phần diện tích đất tăng thêm được cấp Giấy chứng nhận thì thực hiện thủ tục Cấp đổi hoặc cấp mới đối với diện tích đất gốc như trên.

Xem chi tiết tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03/3/2017.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

277

Văn bản liên quan