Cấp kinh phí bằng hình thức lệnh chi tiền đối với nhiệm vụ chi nào?

Đây là nội dung đáng quan tâm được Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất ban hành tại Thông tư 199/2013/TT-BTC tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Theo đó, thực hiện cấp phát, thanh toán kinh phí bằng hình thức lệnh chi tiền đối với các nhiệm vụ chi được liệt kê tại Thông tư 199/2013/TT-BTC dưới đây:

cap kinh phi bang hinh thuc lenh chi tien, thong tu 199/2013/TT-BTC

Nguồn: Internet

 • Chi chuyển vốn để cho vay theo chính sách xã hội của nhà nước (người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn cải thiện nhà ở, phát triển sản xuất, xuất khẩu lao động...) và các chương trình, dự án khác theo quyết định của Chính phủ.

 • Chi chuyển kinh phí cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.

 • Chi góp vốn cổ phần, đóng niên liễm cho các tổ chức tài chính quốc tế (trừ các khoản đã giao trong dự toán các Bộ, cơ quan trung ương thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà nước)

 • Chi cấp vốn điều lệ và chi hỗ trợ cho các tổ chức tài chính của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 • Chi cấp bù chênh lệch lãi suất tín dụng đầu tư nhà nước và chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách.

 • Chi xúc tiến đầu tư và du lịch.

 • Chi hỗ trợ cho các doanh nghiệp công ích, quốc phòng.

 • ...

Bên cạnh đó, Thông tư 199 cũng quy định các nhiệm vụ chi bằng lệnh chi tiền nêu trên được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau:

 • Trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao từ đầu năm hoặc bổ sung trong quá trình điều hành.

 • Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định.

 • Đầy đủ các hồ sơ, chứng từ theo chế độ quy định.

 • Có văn bản đề nghị chi của Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách đối với những trường hợp chế độ quản lý chi ngân sách có yêu cầu.

Chi tiết xem tại Thông tư 199/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

126

Văn bản liên quan