Cập nhật thông tin trong Hệ thống giám sát dự án dùng vốn NN

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, việc cập nhật thông tin, báo cáo của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần tại Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư sử dụng vốn nhà nước được thực hiện như sau:

 • Các thông tin sau phải cập nhật chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ khi có điều chỉnh hoặc phát sinh:

  • Phê duyệt điều chỉnh dự án;

  • Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán;

  • Phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu;

  • Hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng;

  • Kế hoạch vốn được cấp;

  • Giá trị nghiệm thu, giá trị giải ngân;

  • Thông tin về đánh giá, kiểm tra.

 • Các thông tin phải cập nhật định kỳ hằng tháng:

  • Khối lượng thực hiện tại hiện trường;

  • Thông tin hình ảnh hoặc phim về hiện trạng thi công tại hiện trường đối với các dự án có cấu phần xây dựng.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 20/11/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

177

Văn bản liên quan