Chấm dứt áp dụng bảng lương của CBCCVC với người làm theo hợp đồng 68

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 03/2019/TT-BNV là quy định thay đổi về việc ký kết, thực hiện, thay đổi, chấm dứt, thanh lý hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Theo đó, có nhiều thay đổi đáng chú ý cụ thể như sau:

1. Chấm dứt áp dụng chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức đối với người làm việc theo hợp đồng 68

Cụ thể, Thông tư 03/2019/TT-BNV quy định những cá nhân đang ký hợp đồng lao động làm các công việc tại Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Khoản 1 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP và được áp dụng bảng lương tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì phải chuyển sang ký hợp đồng lao động mới theo Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP và thực hiện mức lương mới, mức lương này không được thấp hơn mức lương hiện hưởng.

2. Sửa đổi về pháp luật áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện một số loại công việc theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm các công việc quy định tại Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP và quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sẽ được điều chỉnh theo pháp luật lao động, dân sự, thương mại và không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cá nhân đó.

Cũng theo đó, các công việc này sẽ được ký kết bằng một trong các hình thức hợp đồng: Hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng thuê khoán tài sản, hợp đồng dịch vụ. Việc ký kết, thực hiện, thay đổi, chấm dứt, thanh lý và giải quyết tranh chấp sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật tương ứng về các loại hợp đồng nêu trên.

Lan Anh

 

Gởi câu hỏi

27,966

Văn bản liên quan