Chấm dứt hiệu lực/tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế

Theo quy định tại Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 2007, thỏa thuận quốc tế có hiệu lực theo quy định tại văn bản thỏa thuận quốc tế đó. Trong trường hợp thỏa thuận quốc tế không quy định về hiệu lực thì thỏa thuận quốc tế đó có hiệu lực theo sự thống nhất giữa bên Việt Nam và bên ký kết nước ngoài.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thỏa thuận quốc tế, vì một số lý do mà thỏa thuận quốc tế có thể bị chấm dứt hiệu lực hoặc tạm đình chỉ thực hiện trong các trường hợp sau đây:

  • Theo quy định của thỏa thuận quốc tế đó hoặc theo thỏa thuận giữa bên  Việt Nam và bên ký kết nước ngoài;
  • Trong quá trình thực hiện thỏa thuận quốc tế có sự vi phạm một trong các nguyên tắc quy định tại Điều 4 Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 2007;
  • Khi bên ký kết nước ngoài vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận quốc tế.

Trình tự, thủ tục chấm dứt hiệu lực hoặc tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế được tiến hành tương tự trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế quy định tại Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 2007.

Về thẩm quyền quyết định chấm dứt/tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế, Pháp lệnh quy định cụ thể:

  • Người có thẩm quyền quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế quy định tại các điều 9, 11, 13, 15 và 17 Pháp lệnh có thẩm quyền quyết định chấm dứt hiệu lực hoặc tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế đó;
  • Sau khi có quyết định chấm dứt hiệu lực hoặc tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế, cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh hoặc cơ quan trung ương của tổ chức có trách nhiệm thông báo cho bên ký kết nước ngoài về việc chấm dứt hiệu lực hoặc tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế;
  • Sau khi thỏa thuận quốc tế bị chấm dứt hiệu lực hoặc tạm đình chỉ thực hiện, cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh hoặc cơ quan trung ương của tổ chức thông báo cho Bộ Ngoại giao về việc chấm dứt hiệu lực hoặc tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế đó.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007 được ban hành ngày 20/4/2007 và chính thức có hiệu lực ngày 01/7/2007.  

Gởi câu hỏi

249

Văn bản liên quan