Chậm nhất ngày 15/12, HTX nộp bảng tự chấm điểm đến cơ quan đăng ký

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã.

che do bao cao cua HTX, Thong tu 01/2020/TT-BKHĐT

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo như Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT quy định, chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm, hợp tác xã nộp bảng tự chấm điểm đến cơ quan đăng ký hợp tác xã theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã theo mẫu tại Phụ lục I-19 Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

Ngoài ra, Thông tư này quy định chế độ báo cáo của hợp tác xã trong việc phân loại và đánh giá:

- Chậm nhất vào ngày 18 tháng 12 hàng năm, cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp huyện tổng hợp, báo cáo kết quả phân loại, đánh giá hợp tác xã của năm trên địa bàn huyện gửi cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp tỉnh.

- Chậm nhất vào ngày 21 tháng 12 hàng năm, cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả phân loại, đánh giá hợp tác xã của năm trên địa bàn tỉnh gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp tỉnh, cấp huyện tổng hợp, gửi các cơ quan có liên quan cùng cấp.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT có hiệu lực từ 01/4/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

225

Văn bản liên quan