Chánh thanh tra có TN gì trong trưng lập CTV ngành KHCN?

Vừa qua, Bộ Khoa học - Công nghệ ban hành Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và cộng nghệ.

Chánh thanh tra có TN gì trong trưng lập CTV ngành KHCN, Thông tư 24/2015/TT-BKHCN

Chánh thanh tra có TN gì trong trưng lập CTV ngành KHCN? - Ảnh minh họa

Theo đó, tại Điều 21 Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định trách nhiệm của Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Cục, Chánh Thanh tra Sở trong việc trưng tập cộng tác viên thanh tra như sau:

  • Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Cục, Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm xây dựng hệ thống cộng tác viên thanh tra để phục vụ công tác thanh tra.

  • Thanh tra Bộ chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra đối với các cộng tác viên thanh tra được trưng tập thường xuyên, lâu dài.

  • Sử dụng cộng tác viên thanh tra theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trưng tập.

  • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cộng tác viên thanh tra trong thời gian trưng tập.

  • Nhận xét, đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ của cộng tác viên thanh tra khi kết thúc trưng tập theo quy định tại Điều 13 Thông tư 24/2015/TT-BKHCN.

  • Chi trả công tác phí, đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc và các quyền lợi khác đối với cộng tác viên thanh tra theo quy định tại Điều 11 Thông tư 24/2015/TT-BKHCN.

  • Khen thưởng hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật cộng tác viên thanh tra theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tại Điều 22 Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan có công chức, viên chức được trưng tập như sau:

  • Cử, bố trí công chức, viên chức được trưng tập tham gia Đoàn thanh tra theo công văn trưng tập của cơ quan trưng tập cộng tác viên thanh tra.

  • Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan trưng tập cộng tác viên thanh tra kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cộng tác viên thanh tra thuộc thẩm quyền quản lý.

  • Sử dụng ý kiến nhận xét của cơ quan trưng tập cộng tác viên thanh tra trong việc đánh giá, bình xét thi đua - khen thưởng và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức được trưng tập.

Chi tiết quy định xem tại Thông tư 24/2015/TT-BKHCN, có hiệu lực từ 15/01/2016.   

Lê Vy

Gởi câu hỏi

37

Văn bản liên quan