Chế độ làm việc của Chính phủ

Chế độ làm việc của Chính phủ
Nguyễn Trinh

Luật tổ chức Chính phủ 2015 được ban hành ngày 19/6/2015 và chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2016. Luật quy định về nhiều vấn đề của Chính phủ Việt Nam. Trong đó có chế độ làm việc của cơ quan nhà nước này.

 

1. Phiên họp của Chính phủ

Theo quy định tại Điều 46 Luật tổ chức Chính phủ 2015, phiên họp của Chính phủ chỉ được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Chính phủ tham dự.

 • Nội dung phiên họp của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ đề nghị và thông báo đến các thành viên Chính phủ.
 • Các quyết định của Chính phủ phải được quá nửa tổng số thành viên Chính phủ biểu quyết tán thành.
 • Trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Thủ tướng Chính phủ đã biểu quyết.

2. Thành phần mời tham dự phiên họp của Chính phủ

Căn cứ Điều 47 Luật tổ chức Chính phủ 2015 thì thành phần mời tham dự phiên họp của Chính phủ được quy định như sau:

 • Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp của Chính phủ;
 • Chính phủ mời Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội tham dự phiên họp của Chính phủ khi bàn về việc thực hiện chính sách dân tộc. Khi ban hành quy định thực hiện chính sách dân tộc, Chính phủ phải lấy ý kiến của Hội đồng dân tộc;
 • Chính phủ mời Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội tham dự phiên họp của Chính phủ khi bàn các vấn đề có liên quan.

3. Trách nhiệm tham dự phiên họp của thành viên Chính phủ

Thành viên Chính phủ có trách nhiệm tham dự phiên họp của Chính phủ.

 • Nếu thành viên Chính phủ vắng mặt trong phiên họp hoặc vắng mặt một số thời gian của phiên họp thì phải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý;
 • Thủ tướng Chính phủ có thể cho phép thành viên Chính phủ vắng mặt và được cử cấp phó tham dự phiên họp của Chính phủ.
 • Khi cần thiết, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được mời tham dự phiên họp của Chính phủ;
 • Người tham dự phiên họp của Chính phủ không phải là thành viên Chính phủ có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết.

Nội dung này được quy định tại Điều 45 Luật tổ chức Chính phủ 2015.

4. Hình thức hoạt động của Chính phủ

Theo quy định tại Điều 44 Luật tổ chức chính phủ 2015, Chính phủ họp thường kỳ mỗi tháng một phiên hoặc họp bất thường theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, theo yêu cầu của Chủ tịch nước hoặc của ít nhất một phần ba tổng số thành viên Chính phủ.

 • Trong trường hợp Chính phủ không họp, Thủ tướng Chính phủ quyết định gửi lấy ý kiến các thành viên Chính phủ bằng văn bản;
 • Chính phủ họp theo yêu cầu của Chủ tịch nước để bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước.

Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Kinh phí hoạt động của Chính phủ do Quốc hội quyết định từ ngân sách nhà nước.

Gởi câu hỏi

242

Văn bản liên quan