Chế độ tiền công của HLV, VĐV thể thao QĐ không nhận lương từ NSNN

Ngày 12/9/2016, Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Thông tư 138/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội được tập trung tập huấn và thi đấu.

Theo đó, huấn luyện viên, vận động viên các đội thể thao quân đội không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cơ quan sử dụng trả tiền công theo ngày như sau:

Huấn luyện viên

  • Huấn luyện viên tuyến 1: 120.000 đồng/người/ngày;

  • Huấn luyện viên tuyến 2: 90.000 đồng/người/ngày;

  • Huấn luyện viên tuyến 3: 90.000 đồng/người/ngày.

Vận động viên

Vận động viên tuyến 1: 80.000 đồng/người/ngày;

Vận động viên tuyến 2: 40.000 đồng/người/ngày;

Vận động viên tuyến 3: 30.000 đồng/người/ngày.

Cũng theo Thông tư 138/2016/TT-BQP, huấn luyện viên, vận động viên là hạ sĩ quan, binh sĩ được cơ quan quản lý trả tiền sinh hoạt phí. Nếu số ngày thực tế tập huấn và thi đấu cao hơn số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng thì cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên chi trả tiền công bằng cho những ngày cao hơn số ngày làm việc theo tiêu chuẩn trong tháng.

Trường hợp tiền sinh hoạt phí theo ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng cộng với mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh thấp hơn mức tiền công thì cơ quan, đơn vị sử dụng huấn luyện viên, vận động viên chi trả phần chênh lệch. Cách tính như sau:

Chênh lệch tiền công theo ngày được hưởng

=

Tiền công ngày theo quy định

-

Phụ cấp quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ

-

Mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh

22 ngày

Xem chi tiết tại Thông tư 138/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 27/10/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

132

Văn bản liên quan