Chế độ ưu đãi cho dân quân tự vệ

Luật dân quân tự vệ 2009 quy định các chế độ, chính sách ưu đãi cho công dân tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ như sau:

 

Đối với dân quân tự vệ (thường)

Dân quân tự vệ khi được huy động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện quyết định điều động của cấp có thẩm quyền thì được hưởng chế độ, chính sách như sau:

 • Được trợ cấp ngày công lao động theo mức do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định nhưng không thấp hơn hệ số 0,08 mức lương tối thiểu chung.
 • Nếu làm nhiệm vụ từ 22 giờ đến 06 giờ hoặc ở nơi có yếu tố nguy hiểm, độc hại thì được hưởng chế độ theo quy định của Bộ luật lao động.
 • Khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hằng ngày thì:
  • Được bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi, về;
  • Được hỗ trợ tiền ăn theo mức do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định.
 • Tự vệ được trả nguyên lương, các khoản phúc lợi, phụ cấp đi đường và tiền tàu, xe theo chế độ hiện hành.
 • Nếu là dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, nếu tiếp tục được kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩa vụ thì ngoài chế độ theo quy định chung, khi được huy động làm nhiệm vụ còn được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm.
  Mức trợ cấp tăng thêm này do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định nhưng không thấp hơn hệ số 0,04 mức lương tối thiểu chung.

 

Đối với dân quân tự vệ biển

Dân quân tự vệ biển khi huấn luyện, làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, tìm kiếm, cứu nạn trên biển được hưởng các chế độ, chính sách sau:

 • Dân quân được trợ cấp ngày công lao động, mức trợ cấp không thấp hơn hệ số 0,12 mức lương tối thiểu chung; được hỗ trợ tiền ăn như chiến sĩ hải quân trên tàu cấp một neo đậu tại căn cứ;
 • Tự vệ được trả nguyên lương, các khoản phúc lợi, phụ cấp đi đường và tiền tàu, xe theo chế độ hiện hành.
 • Dân quân tự vệ biển trong thời gian làm nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển, đảo được hưởng các chế độ, chính sách do Chính phủ quy định.

Đối với dân quân thường trực

 • Dân quân thường trực được trợ cấp ngày công lao động không thấp hơn hệ số 0,08 mức lương tối thiểu chung, được bố trí nơi ăn, nghỉ.
 • Dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân thường trực thì được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ và được hỗ trợ như sau:
  • 01 tháng lương tối thiểu chung đối với trường hợp có từ đủ 12 tháng đến dưới 18 tháng;
  • 02 tháng lương tối thiểu chung đối với trường hợp có từ đủ 18 tháng đến dưới 24 tháng;
  • 03 tháng lương tối thiểu chung đối với trường hợp có từ đủ 24 tháng trở lên.
Gởi câu hỏi

32,827

Văn bản liên quan