Các khoản chi cho việc bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 122/2018/TT-BTC vào ngày 14/12/2018 liệt kê cụ thể các khoản chi cho việc bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu.

Theo đó các chi phí liên quan đến bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu được Thông tư 122 quy định gồm:

  • Chi phí kiểm nghiệm, giám định chất lượng;

  • Chi phí vận chuyển, giao nhận, bảo quản từ khi có quyết định tạm giữ hoặc tịch thu đến khi hoàn thành việc bán đấu giá. Trường hợp cơ quan của người ra quyết định tạm giữ hoặc quyết định tịch thu đã được Nhà nước bố trí kho bãi, biên chế, phương tiện vận tải,...để vận chuyển, bảo quản thì không được thanh toán các khoản chi phí liên quan đến vận chuyển, bảo quản thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu;

  • Chi phí liên quan đến xác định giá khởi điểm để đấu giá (nếu có);

  • Thù lao dịch vụ đấu giá (trong trường hợp đấu giá thành) hoặc chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ (trong trường hợp bán đấu giá không thành) trả cho tổ chức bán đấu giá thực hiện bán đấu giá. Trong đó mức thù lao dịch vụ đấu giá hoặc chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ áp dụng theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

  • Các khoản chi phí khác trực tiếp phục vụ cho việc bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu theo quy định pháp luật

Xem chi tiết Thông tư 122/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/02/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

396

Văn bản liên quan