Chi phí đào tạo thực hành khi học trong khối ngành sức khỏe

Chi phí đào tạo thực hành khi học trong khối ngành sức khỏe
Lê Hải

Chính phủ ban hành Nghị định 111/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

 

Tại Điều 12 Nghị định 111/2017/NĐ-CP quy định về chi phí đào tạo như sau:

  • Chi phí đào tạo thực hành tại cơ sở thực hành được kết cấu trong giá dịch vụ đào tạo (học phí) khối ngành sức khỏe gắn với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ đào tạo theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
  • Mức chi phí đào tạo thực hành được xác định trên cơ sở tương ứng với tỷ lệ thời lượng thực hành trong chương trình đào tạo.
  • Cơ sở giáo dục và cơ sở thực hành thỏa thuận, thống nhất mức chi phí đào tạo thực hành và quy định cụ thể trong hợp đồng đào tạo thực hành.

Trường hợp cơ sở giáo dục và cơ sở thực hành không ký hợp đồng thực hành theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 111 thì mức chi phí đào tạo thực hành phải được nêu cụ thể trong kế hoạch đào tạo thực hành.

Chi tiết xem tại Nghị định 111/2017/NĐ-CP, có hiệu lực từ 20/11/2017.

Gởi câu hỏi

438

Văn bản liên quan