Chi phí hồi hương thuyền viên do chủ tàu thanh toán

Thông tư 38/2017/TT-BTC hướng dẫn thanh toán chi phí hồi hương cho thuyền viên ban hành ngày 28/4/2017. Theo đó, Thông tư này quy định cụ thể về chi phí hồi hương thuyền viên do chủ tàu thanh toán như sau:

1. Chủ tàu có trách nhiệm bố trí cho thuyền viên hồi hương trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 61 và khoản 1 Điều 66 Bộ luật Hàng hải Việt Nam và thanh toán toàn bộ các chi phí theo quy định.

Trường hợp thuyền viên tự thu xếp hồi hương, chủ tàu phải hoàn trả chi phí hồi hương cho thuyền viên theo các nội dung chi quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 38/2017/TT-BTC.

2. Chi phí hồi hương thuyền viên do chủ tàu thanh toán bao gồm:

  • Chi phí đi đến địa điểm hồi hương được quy định trong hợp đồng;
  • Chi phí ăn, ở của thuyền viên tính từ thời điểm rời tàu biển cho đến thời điểm đến địa điểm hồi hương. Chi phí ăn, ở của thuyền viên thanh toán theo hóa đơn thực tế, tuy nhiên không vượt quá định mức quy định tại Quyết định 43/2012/QĐ-TTg;
  • Tiền lương và trợ cấp đi lại của thuyền viên tính từ thời điểm rời tàu biển cho đến thời điểm đến địa điểm hồi hương. Tiền lương và trợ cấp đi lại tính theo quy định hợp đồng;
  • Chi phí vận chuyển tối đa 30 ki-lô-gam (kg) hành lý cá nhân của thuyền viên đến địa điểm hồi hương theo hóa đơn thực tế;
  • Chi phí chăm sóc y tế cần thiết cho tới khi thuyền viên đủ điều kiện sức khỏe để đi đến địa điểm hồi hương theo hóa đơn thực tế.

Xem thêm các nội dung tại: Thông tư 38/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2017.  

Gởi câu hỏi

562

Văn bản liên quan