Chi phí thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch dự án đô thị

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BXD đã được Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 05/4/2017 quy định cụ thể về mức chi phí thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch dự án đô thị.

Theo đó, Thông tư 05 quy định việc thuê tổ chức, cá nhân tư vấn nước ngoài lập quy hoạch phải phù hợp với quy định liên quan đến thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Chi phí thuê tổ chức, cá nhân tư vấn nước ngoài lập quy hoạch xác định bằng dự toán nhưng không vượt quá mức chi phí sau:

  • Trường hợp thuê tổ chức tư vấn trong nước chủ trì phối hợp với chuyên gia tư vấn nước ngoài để lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch: Mức chi phí thuê tổ chức tư vấn trong nước và chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài không vượt quá 1,5 lần mức chi phí lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch.

  • Trường hợp thuê tổ chức tư vấn trong nước và tổ chức tư vấn nước ngoài phối hợp để lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch: Mức chi phí thuê tổ chức tư vấn trong nước và tổ chức tư vấn nước ngoài xác định không vượt quá 2,5 lần mức chi phí lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch tính theo quy hoạch.

  • Trường hợp thuê tổ chức tư vấn nước ngoài thực hiện toàn bộ công việc lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch: Mức chi phí thuê tổ chức tư vấn nước ngoài không vượt quá 3,5 lần mức chi phí lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch tính theo quy định pháp luật.

Xem chi tiết Thông tư 05/2017/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/6/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

219

Văn bản liên quan