Chi phí thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch XD, đô thị từ 10/3/2020

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng thống nhất ban hành Thông tư 20/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Theo đó, chi phí thuê tổ chức, cá nhân tư vấn nước ngoài lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị được xác định bằng dự toán nhưng không vượt quá mức chi phí sau đây:

chi phi thue tu van nnuoc ngoai lap quy hoach xay dung, do thi, Thong tu 20/2019/TT-BXD

Hình minh họa (nguồn internet)

- Trường hợp thuê tổ chức tư vấn trong nước chủ trì phối hợp với chuyên gia tư vấn nước ngoài để lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch: Mức chi phí thuê tổ chức tư vấn trong nước và chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài không vượt quá 1,5 lần mức chi phí lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch tính theo Thông tư 20/2019/TT-BXD.

- Trường hợp thuê tổ chức tư vấn trong nước và tổ chức tư vấn nước ngoài phối hợp để lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch: Mức chi phí thuê tổ chức tư vấn trong nước và tổ chức tư vấn nước ngoài xác định không vượt quá 2,5 lần mức chi phí lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch tính theo Thông tư 20.

- Trường hợp thuê tổ chức tư vấn nước ngoài thực hiện toàn bộ công việc lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch: Mức chi phí thuê tổ chức tư vấn nước ngoài không vượt quá 3,5 lần mức chi phí lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch tính theo Thông tư 20.

Đối với trường hợp thuê tổ chức tư vấn nước ngoài để lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch các đồ án có tính chất, yêu cầu phức tạp, đặc biệt và các đồ án quy hoạch được xác định bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn của Thông tư 20/2019/TT-BXD, mà định mức chi phí thuê tổ chức tư vấn nước ngoài vượt quá định mức quy định thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí quy hoạch báo cáo cấp phê duyệt đồ án quy hoạch và quyết định phê duyệt dự toán theo quy định.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 20/2019/TT-BXD có hiệu lực từ 10/03/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

161

Văn bản liên quan