Chỉ số đánh giá cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động lập quy trình

Thông tư 19/2018/TT-BTNMT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành vào ngày 05/11/2018 quy định cụ thể về chỉ số đánh giá CSVC, kỹ thuật phục vụ hoạt động lập quy trình.

Theo đó Thông tư 19 quy định chỉ số đánh giá cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động lập quy trình đánh giá gồm:

  • Mô hình, phần mềm tính toán, hệ thống máy móc, thiết bị, công cụ, phục vụ lập quy trình;
  • Tuân thủ quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật trong quá trình lập quy trình.

Đồng thời Thông tư 19 còn quy định căn cứ đánh giá được lấy từ:

  • Số liệu thống kê tài sản hàng năm của tổ chức cung cấp dịch vụ;
  • Việc tuân thủ quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật trong quá trình lập quy trình: Áp dụng quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật đã được ban hành, còn hiệu lực trong quá trình lập quy trình.

Xem chi tiết Thông tư 19/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 20/12/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

138

Văn bản liên quan