Chi tiết bảng chuyển xếp bậc lương công nhân quốc phòng có đóng BHXH

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 207/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng.

Theo đó, bảng chuyển xếp bậc lương công nhân quốc phòng gồm 3 loại, được chia làm 10 bậc. Cụ thể như sau:

Loại

Nhóm

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

LOẠI A

Nhóm 1

 

Hệ số lương mới

3,50

3,85

4,20

4,55

4,90

5,25

5,60

5,95

6,30

6,65

Thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc (năm)

 

2

4

7

10

13

16

19

22

25

Nhóm 2

 

Hệ số lương mới

3,20

3,55

3,90

4,25

4,60

4,95

5,30

5,65

6,00

6,35

Thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc (năm)

 

2

4

6

9

12

15

18

21

24

LOẠI B

Hệ số lương mới

2,90

3,20

3,50

3,80

4,10

4,40

4,70

5,00

5,30

5,60

Thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc (năm)

 

2

4

6

8

11

14

17

20

23

LOẠI C

Hệ số lương mới

2,70

2,95

3,20

3,45

3,70

3,95

4,20

4,45

4,70

4,95

Thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc (năm)

 

2

4

6

8

10

12

15

18

21

Xem chi tiết tại Thông tư 207/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 10/10/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

139

Văn bản liên quan