Chi tiết hạng mục, hình thức giám sát đề án thăm dò khoáng sản

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 44/2016/TT-BTNMT quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản.

Theo Thông tư 44/2016/TT-BTNMT, hạng mục, hình thức giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản được quy định như sau:

  • Đối với hạng mục công việc giám sát trực tiếp:
    • Thi công công trình: hố, hào, giếng, lò, khoan (khoan địa chất, khoan địa chất thủy văn - địa chất công trình), đo karota, bơm, hút nước thí nghiệm;
    • Lấy mẫu công nghệ; moong khai thác thử nghiệm; lấy mẫu trong các công trình; gia công mẫu (đối với các loại mẫu gia công tại thực địa).
  • Đối với hạng mục công việc giám sát gián tiếp: kết quả công tác trắc địa, đo vẽ địa chất, địa vật lý, đo vẽ địa chất thủy văn, địa chất công trình, lấy, gia công, phân tích mẫu các loại.

  • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại khoản 1, khoản 2 Điều 15 Nghị định 203/2013/NĐ-CP quyết định hình thức giám sát trực tiếp hoặc giám sát gián tiếp.

Thông tư 44/2016/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 10/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

82

Văn bản liên quan