Chi tiết hồ sơ chấm dứt Hợp đồng nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Thông tư 26/2018/TT-BTNMT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Thông tư 26/2018/TT-BTNMT, hồ sơ đề nghị chấm dứt Hợp đồng bao gồm các tài liệu sau đây:

  • Công văn giải trình, đề nghị chấm dứt hợp đồng của tổ chức chủ trì đối với trường hợp tại khoản 1 Điều 24 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT;   

  • Đề xuất của Đơn vị quản lý kinh phí đối với trường hợp tại khoản 1 Điều 24 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT;

  • Hợp đồng, thuyết minh đã ký giữa cơ quan đặt hàng với Tổ chức chủ trì;

  • Báo cáo nội dung, sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành, đang triển khai và chưa triển khai;

  • Báo cáo tình hình sử dụng, thanh quyết toán kinh phí;

  • Tài liệu khác.

Cũng theo Thông tư 26/2018/TT-BTNMT, việc lập hồ sơ đề nghị chấm dứt Hợp đồng thuộc thẩm quyền của các đơn vị sau đây:

  • Tổ chức chủ trì nhiệm vụ lập hồ sơ đề nghị chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp chủ động đề nghị chấm dứt hợp đồng;

  • Đơn vị quản lý kinh phí lập hồ sơ đề nghị chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp có đủ căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT.

Xem trình tự chấm dứt hợp đồng tại Thông tư 26/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

143

Văn bản liên quan