Chi tiết hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài ứng dụng KHCN

Trong năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư 15/2016/TT-BKHCN quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.

Theo đó, hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng gồm 01 bộ hồ sơ bản giấy và hồ sơ điện tử mẫu, bao gồm:

  • Đơn đăng ký đề tài;

  • Thuyết minh đề tài;

  • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên và các tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu;

  • Tài liệu liên quan khác nếu tổ chức, cá nhân thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ.

Cũng theo Thông tư 15/2016/TT-BKHCN, hồ sơ được nộp trực tiếp tại Văn phòng Quỹ hoặc qua đường bưu điện (đối với hồ sơ bản giấy) và đường điện tử (đối với hồ sơ bản điện tử) trong thời hạn theo thông báo của Quỹ. Hồ sơ có đầy đủ các biểu mẫu và đáp ứng các yêu cầu sẽ được Quỹ xác nhận về việc tiếp nhận hồ sơ.

Chi tiết xem tại Thông tư 15/2016/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

190

Văn bản liên quan