Chi tiết hồ sơ đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

Trong năm 2016, Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Thông tư 103/2016/TT-BQP quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo quy định tại Thông tư 103/2016/TT-BQP, hồ sơ đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc BQP gồm:

  • Đơn đề nghị cho phép KBCBNĐ;

  • Hồ sơ tư pháp hoặc lý lịch;

  • Văn bản phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với Đoàn KBCBNĐ;

  • Bản kê khai danh sách các thành viên tham gia KBCBNĐ;

  • Bản sao có chứng thực CCHN của các thành viên tham gia Đoàn KBCBNĐ;

  • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người trực tiếp tham gia KBCB nhưng không thuộc diện phải có CCHN;

  • Kế hoạch KBCBNĐ;

  • Văn bản đồng ý của cơ sở KBCB đối với Đoàn KBCBNĐ tại các cơ sở KBCB hoặc của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, người đứng đầu địa Điểm dự kiến tổ chức hoạt động KBCBNĐ đối với Đoàn KBCBNĐ lưu động;

  • Văn bản chứng minh nguồn gốc tài chính ổn định bảo đảm cho hoạt động KBCBNĐ.

Xem trình tự cho phép tại Thông tư 103/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 20/8/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

84

Văn bản liên quan