Chi tiết hồ sơ đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ

Ngày 28/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 37/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2014/TT-BCT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương.

Theo quy định tại Thông tư 37/2016/TT-BCT, hàng năm, căn cứ quy định tại Điều 10 Thông tư này, các tổ chức, cá nhân xây dựng và gửi hồ sơ đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ về Bộ Công Thương. Hồ sơ đề xuất bao gồm:

  • Văn bản đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ;

  • Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất. Trường hợp đề xuất từ 02 nhiệm vụ trở lên trong cùng một loại hình nhiệm vụ phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính cấp thiết và khả thi của nhiệm vụ;

  • Phiếu đề xuất tương ứng với từng loại hình nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Việc gửi hồ sơ được thực hiện theo thương thức sau đây:

  • Qua đường bưu điện;

  • Nộp trực tiếp tại văn thư Bộ Công Thương;

  • Qua Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 37/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 10/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

104

Văn bản liên quan