Chi tiết hồ sơ xuất khẩu khoáng sản theo Thông tư 12/2016/TT-BCT

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 12/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 41/2012/TT-BCT quy định về xuất khẩu khoáng sản.

Theo quy định tại Thông tư 12/2016/TT-BCT, hồ sơ xuất khẩu khoáng sản bao gồm các tài liệu sau đây:

 • Phiếu phân tích chất lượng sản phẩm.

 • Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nộp cho cơ quan Hải quan, gồm có:

  • Giấy phép khai thác hoặc Giấy phép khai thác tận thu.

  • Tờ khai hàng hóa khoáng sản nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu;

  • Chứng từ mua khoáng sản tịch thu, phát mại đối với trường hợp mua khoáng sản phát mại.

  • Chứng từ mua khoáng sản để chế biến kèm theo Giấy phép khai thác hoặc Giấy phép khai thác tận thu hoặc Tờ khai hàng hóa khoáng sản nhập khẩu hoặc chứng từ mua khoáng sản tịch thu, phát mại của Bên bán; Bản mô tả quy trình chế biến, tỷ lệ sản phẩm thu hồi sau chế biến đối với trường hợp mua khoáng sản để chế biến.

  • Chứng từ mua khoáng sản kèm theo Giấy phép khai thác hoặc Giấy phép khai thác tận thu hoặc Tờ khai hàng hóa khoáng sản nhập khẩu hoặc Chứng từ mua khoáng sản tịch thu, phát mại của Bên bán đối với trường hợp kinh doanh thương mại.

 • Văn bản chấp thuận xuất khẩu (xuất trình bản chính và nộp bản sao).

 • Báo cáo xuất khẩu khoáng sản (bản sao) của doanh nghiệp kỳ trước đã gửi cho các cơ quan nhà nước, trừ doanh nghiệp mới thực hiện xuất khẩu trong kỳ báo cáo.

 • Các chứng từ khác về xuất, nhập khẩu.

Chi tiết xem tại Thông tư 12/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 20/8/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

71

Văn bản liên quan