Chi tiết kỳ báo cáo thống kê định kỳ Ngành Tư pháp

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

Theo đó, báo cáo thống kê định kỳ được lập hàng năm theo định kỳ 6 tháng và một năm, cụ thể:

  • Kỳ báo cáo thống kê 6 tháng được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 hàng năm. Gồm số liệu thực tế và số liệu ước tính trong kỳ báo cáo. Số liệu thực tế được lấy từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 5;

  • Kỳ báo cáo thống kê năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm. Bao gồm:

    • Báo cáo năm: Gồm số liệu thực tế và số liệu ước tính trong kỳ báo cáo.

    • Đối với báo cáo của các đối tượng thuộc khoản 1 và 2 của Điều 2 Thông tư 03/2019/TT-BTP: Số liệu thực tế được lấy từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 11 hàng năm.

    • Đối với báo cáo của các đối tượng thuộc khoản 3 đến khoản 12 Điều 2 Thông tư 03/2019/TT-BTP: Số liệu thực tế được lấy từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 10 hàng năm.

    • Báo cáo năm chính thức: Gồm toàn bộ số liệu thực tế được thực hiện trong kỳ báo cáo.

Xem thời hạn nhận báo cáo tại Thông tư 03/2019/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

168

Văn bản liên quan