Chi tiết mức thưởng đối với huấn luyện viên thể thao quân đội

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 138/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội được tập trung tập huấn và thi đấu.

Theo như Thông tư 138/2016/TT-BQP, huấn luyện viên các đội thể thao quân đội lập thành tích tại các giải thi đấu được thưởng theo mức sau:

  • Đối với những môn thi đấu cá nhân: Mức thưởng chung được tính bằng mức thưởng đối với vận động viên. Tỷ lệ phân chia tiền thưởng: Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện đội tuyển được 60%, huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên cơ sở trước khi tham gia đội tuyển được 40%.

  • Đối với những môn thi đấu tập thể: Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo được thưởng mức thưởng chung bằng số lượng huấn luyện viên theo quy định nhân với mức thưởng tương ứng đối với vận động viên đạt giải. Số lượng huấn luyện viên của các đội xét thưởng được quy định theo mức sau:

    • Những môn có quy định từ 02 đến 05 vận động viên tham gia thi đấu: Mức thưởng chung tính cho 01 huấn luyện viên.

    • Những môn có quy định từ 06 đến 12 vận động viên tham gia thi đấu: Mức thưởng chung tính cho 02 huấn luyện viên.

    • Những môn có quy định từ 13 vận động viên trở lên: Mức thưởng chung tính cho 03 huấn luyện viên.

  • Đối với môn thể thao có nội dung thi đấu đồng đội mà thành tích thi đấu của từng cá nhân và đồng đội được xác định trong cùng một lần thi: Mức thưởng chung cho huấn luyện viên bằng số lượng huấn luyện viên quy định trên nhân với 50% mức thưởng tương ứng.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 138/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 27/10/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

135

Văn bản liên quan