Chi tiết nội dung công khai tài sản chuyên dùng thuộc BQP

Vừa qua, Thông tư 26/2019/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ký ban hành quy định chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đó, nội dung công khai tài sản chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được Thông tư 26/2019/TT-BQP quy định như sau:

  • Văn bản quy phạm pháp luật về tài sản chuyên dùng; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng; hệ thống sổ, mẫu biểu, việc lưu giữ hồ sơ và thủ tục hành chính quản lý, sử dụng tài sản chuyên dùng.

  • Thực trạng tài sản chuyên dùng hiện có; tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, tiếp nhận, thuê, đưa vào biên chế, sử dụng, giao, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công năng, loại khỏi biên chế tài sản chuyên dùng; bán, thanh lý, tiêu hủy và hình thức xử lý khác về tài sản chuyên dùng sau khi loại khỏi biên chế.

  • Tình hình quản lý, sử dụng tài sản chuyên dùng, gồm: Tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng là tài sản chuyên dùng; tình hình quản lý, sử dụng nhà là tài sản chuyên dùng.

  • Tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản chuyên dùng.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 26/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

215

Văn bản liên quan