Chi tiết nội dung giám sát gián tiếp đề án thăm dò khoáng sản

Cuối năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Thông tư 44/2016/TT-BTNMT quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản.

Theo đó, việc giám sát gián tiếp thi công đề án thăm dò khoáng sản bao gồm các nội dung sau đây:

  • Kiểm tra tài liệu nguyên thủy gồm:
    • Hồ sơ pháp lý liên quan đến quyết định đầu tư, nghiệm thu công trình;
    • Hồ sơ thi công liên quan đến công trình thăm dò; vị trí các công trình thăm dò, mẫu lõi khoan, kết quả đo karota, nhật ký, ảnh chụp, thiết đồ công trình, kết quả phân tích mẫu các loại, bản đồ các loại;
    • Kiểm tra, đánh giá quyết định số lượng công trình thăm dò đạt chất lượng theo Đề án thăm dò được phê duyệt; tính hợp lý của số liệu đã thu thập tại thực địa theo từng hạng mục công việc thăm dò.
  • Nhận xét, đánh giá số lượng, chất lượng thi công thăm dò, tính phù hợp về trình tự thi công, hệ phương pháp kỹ thuật thăm dò. Xác nhận khối lượng, chất lượng thu thập tài liệu nguyên thủy.

Xem chi tiết tại Thông tư 44/2016/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 10/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

87

Văn bản liên quan