Chi tiết thời gian chốt số liệu kế hoạch tài chính CT quản lý tài sản

Ngày 01/10/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Chi tiết thời gian chốt số liệu kế hoạch tài chính CT quản lý tài sản , Thông tư 84/2020/TT-BTC

Chi tiết thời gian chốt số liệu kế hoạch tài chính CT quản lý tài sản (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 2 Thông tư 84/2020/TT-BTC bổ sung khoản 7 Điều 10 Thông tư 01/2017/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam quy định thời gian chốt số liệu kế hoạch tài chính, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại; chế độ kế toán, thống kê, kiểm toán; phương thức báo cáo và công khai tài chính, cụ thể như sau:

Về thời gian chốt số liệu:

- Thời gian chốt số liệu kế hoạch tài chính, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại của VAMC được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Tính từ ngày 01 tháng 01 năm kế hoạch đến ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch.

- Thời gian chốt số liệu báo cáo tài chính quý, năm:

  • Đối với báo cáo tài chính quý: Tính từ ngày đầu tiên của quý báo cáo đến ngày cuối cùng của quý báo cáo (đối với số liệu lũy kế là ngày đầu năm báo cáo).

  • Đối với báo cáo tài chính năm: Tính từ ngày 01 tháng 01 năm báo cáo đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo.

Về phương thức gửi báo cáo thực hiện theo một trong các phương thức sau:

  • Gửi trực tiếp dưới hình thức văn bản giấy;

  • Gửi qua dịch vụ bưu chính dưới hình thức văn bản giấy;

  • Gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng;

  • Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Về nội dung, thời gian chốt số liệu và thời hạn gửi báo cáo đột xuất thực hiện theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan quản lý nhà nước.

Chi tiết xem thêm quy định tại Thông tư 84/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ 15/11/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

97

Văn bản liên quan