Chi tiết thủ tục cấp GCN trung tâm sát hạch lái xe loại 3

Nghị định 65/2016/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Theo đó, hồ sơ cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động bao gồm các tài liệu sau đây:

  • Giấy phép xây dựng;
  • Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể, hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ giới dùng để sát hạch.

Cũng theo Nghị định 65/2016/NĐ-CP, trình tự cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động được quy định như sau:

  • Sau khi xây dựng xong trung tâm sát hạch lái xe, tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Giao thông vận tải đề nghị cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động;
  • Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem chi tiết tại Nghị định 65/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

130

Văn bản liên quan