Chỉ tiêu an toàn với thức ăn tươi, sống trong nuôi trồng thủy sản

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Theo đó, các chỉ tiêu an toàn và giới hạn cho phép đối với thức ăn tươi, thức ăn sống (mã HS 2309.90.90) dùng trong nuôi trồng thủy sản được quy đinh tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn thủy sản, phần 3: thức ăn tươi, sống, ký hiệu QCVN 02 - 31 - 3 : 2019/BNNPTNT ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT, cụ thể sau đây:

chi tieu an toan thuc an tuoi song cho nuoi trong thuy san, Thong tu 07/2019/TT-BNNPTNT

Hình minh họa (nguồn internet)

Thứ nhất, chỉ tiêu vi sinh vật được quy định tại bảng dưới đây:

                                             Chỉ tiêu

Dạng

Vibrio cholera (CFU/g)

Vibrio vulnificus (CFU/g)

Vibrio parahaemolytycus (CFU/g)

Artemia tươi,sống

Không quy định

Không phát hiện (trong 25g)

Động vật thân mềm hai mảnh vỏ tươi, sống

Không phát hiện (trong 25g)

103

103

Thứ hai, chỉ tiêu kim loại nặng được quy định tại bảng dưới đây:

Chỉ tiêu

Dạng

Pb (mg/kg)

Cd (mg/kg)

Động vật thân mềm hai mảnh vỏ tươi,sống

1,5

2

Động vật thân mềm chân đầu, chân bụng tươi,sống

1

2

Thứ ba, chỉ tiêu ký sinh trùng được quy định tại bảng dưới đây:

Số TT

Nhóm thức ăn

Marteilia refringens

Perkinsus olseni

Bonamia ostreae

1

Động vật thân mềm hai mảnh vỏ tươi,sống

Âm tính

Lưu ý là chỉ tiêu an toàn và giới hạn cho phép đối với thức ăn tươi, thức ăn sống dùng trong nuôi trồng thủy sản được nêu tại các bảng trên áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu thức ăn tươi, thức ăn sống dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam và tuyệt đối không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tự sản xuất thức ăn tươi, thức ăn sống để sử dụng nội bộ.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

81

Văn bản liên quan