Chỉ tiêu đánh giá thái độ phục vụ trong quá trình lập quy trình vận hành liên hồ chứa

Nội dung này được quy định tại Thông tư 19/2018/TT-BTNMT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành vào ngày 05/11/2018.

Theo đó, Thông tư 19 quy định chỉ số đánh giá thái độ phục vụ trong quá trình lập quy trình vận hành liên hồ chứa gồm:

  • Công khai trong quá trình lập quy trình;
  • Lấy ý kiến của cơ quan liên quan về các trạm quan trắc vận hành;
  • Giải trình đầy đủ các ý kiến phản biện, bao gồm ý kiến về phản biện xã hội;
  • Tự kiểm tra, giám sát quá trình lập quy trình của tổ chức cung ứng dịch vụ.

Đồng thời Thông tư 19 còn nêu rõ căn cứ đánh giá thái độ phục vụ trong quá trình lập quy trình vận hành liên hồ chứa như sau:

  • Việc công khai trong quá trình xây dựng, tiến độ triển khai lập quy trình của tổ chức chủ trì lập quy trình bao gồm: thời điểm, thời gian và nội dung đăng dự thảo, lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định; việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân bằng các hình thức khác;
  • Công văn xin góp ý, biên bản hội thảo, bảng tổng hợp, giải trình, hoàn thiện theo các ý kiến góp ý;
  • Việc giải trình đầy đủ các ý kiến phản biện, kể cả phản biện xã hội: Nội dung báo cáo giải trình, mức độ tiếp thu giải trình so với các ý kiến góp ý;
  • Việc tự kiểm tra, giám sát quá trình lập quy trình của tổ chức cung ứng dịch vụ: Sự tuân thủ của tổ chức cung ứng dịch vụ về kiểm tra giám sát quá trình lập quy trình.

Xem chi tiết Thông tư 19/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 20/12/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

124

Văn bản liên quan