Chính sách của Nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Chính sách của Nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
Phú Thịnh

Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số.

 

Theo nội dung tại Điều 5 Luật công nghệ thông tin 2006, các chính sách của nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin được quy định như sau:

Thứ nhất, ưu tiên ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ hai, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; thúc đẩy công nghiệp công nghệ thông tin phát triển thành ngành kinh tế trọng điểm, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu.

Thứ ba, khuyến khích đầu tư cho lĩnh vực công nghệ thông tin.

Thứ tư, ưu tiên dành một khoản ngân sách nhà nước để ứng dụng công nghệ thông tin trong một số lĩnh vực thiết yếu, tạo lập nền công nghiệp công nghệ thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Thứ năm, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia.

Thứ sáu, có chính sách ưu đãi để tổ chức, cá nhân có hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đối với nông nghiệp; nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ bảy, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Thứ tám, tăng cường giao lưu và hợp tác quốc tế; khuyến khích hợp tác với tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Xem thêm: Luật công nghệ thông tin 2006 được ban hành ngày 29/6/2006 và chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2007. 

Gởi câu hỏi

179

Văn bản liên quan