Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 3/2017

Thanh tra được trích một phần từ khoản thu hồi phát hiện đã thực nộp NSNN; Bảo hiểm cho người lao động trên công trường tối thiểu 100 triệu đồng/người; Quy định về không tính tiền chậm nộp thuế… là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 3/2017.

Thanh tra được trích một phần từ khoản thu hồi phát hiện đã thực nộp NSNN 

Theo Thông tư 327/2016 /TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước, các cơ quan thanh tra nhà nước được trích một phần từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN. 

Trong đó, cơ quan Thanh tra Chính phủ được trích tối đa 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp đến 50 tỷ đồng/năm; Được trích thêm tối đa 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 50 tỷ đồng đến 80 tỷ đồng/năm; Được trích thêm tối đa 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 80 tỷ đồng/năm. 

Thanh tra của các bộ, ngành, địa phương được trích tối đa 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm; Được trích thêm tối đa 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm; Được trích thêm tối đa 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm. 

Đối với thanh tra các sở, thanh tra các quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: Được trích tối đa 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp đến 2 tỷ đồng/năm; Được trích thêm tối đa 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng/năm; Được trích thêm tối đa 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 3 tỷ đồng/năm. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2017. 

Bảo hiểm cho người lao động trên công trường tối thiểu 100 triệu đồng/người 

Theo Thông tư 329/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/3/2017 của Bộ Tài chính, nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường trước khi người lao động thực hiện công việc. Số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp này là 100 triệu đồng/người/vụ. 

Khi người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu đã bồi thường cho người lao động. 

Thời hạn bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể căn cứ vào hợp đồng lao động và văn bản xác nhận của nhà thầu thi công xây dựng về thời gian người lao động làm việc thực tế trên công trường. 

Quản lý chi phí cưỡng chế thi hành xử phạt vi phạm hành chính 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 05/2017/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Thông tư này hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt (cưỡng chế) theo quy định tại Nghị định 166/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Thông tư quy định rõ mức chi bồi dưỡng cho những người được huy động trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế. Đối với cán bộ, công chức của cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế được huy động thực hiện cưỡng chế, lực lượng công an, dân quân tự vệ, đại diện chính quyền địa phương trực tiếp tham gia cưỡng chế: Người chủ trì mức 150.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế, đối tượng khác mức 100.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế. 

Đại diện tổ dân phố, trưởng thôn và các đối tượng khác được người ra quyết định cưỡng chế huy động tham gia cưỡng chế, mức chi là 100.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/3/2017. 

Quy định về không tính tiền chậm nộp thuế 

Thêm một trường hợp mới không phải nộp tiền chậm nộp thuế đã được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC). 

Cụ thể, Thông tư quy định trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn, dẫn đến nợ thuế thì không bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp thuế tính trên số tiền thuế còn nợ, nhưng không vượt quá số tiền ngân sách Nhà nước chưa thanh toán. 

Cơ quan thuế có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, nếu phát hiện người nộp thuế đã được đơn vị sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thanh toán nhưng không nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước thì ban hành thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp. 

Thông tư 06/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 6/3/2017. 

Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường  

Ngày 24/1/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 08/2017/TT-BTC hướng dẫn chi tiết các vấn đề về quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường. 

Theo quy định tại Thông tư, bên nhận ký quỹ (Quỹ Bảo vệ môi trường) phải mở tài khoản riêng theo dõi tiền ký quỹ, tiền ký quỹ được gửi các ngân hàng thương mại có chất lượng tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mức lãi suất ký quỹ được điều chỉnh theo lãi suất cho vay của bên nhận ký quỹ, thời điểm áp dụng tính lãi suất không kỳ hạn đối với số tiền ký quỹ được áp dụng từ ngày 31/3/2015 trở về trước và áp dụng mức lãi suất bằng lãi suất cho vay từ ngày 01/4/2015. Bên nhận ký quỹ không được sử dụng tiền ký quỹ để cho vay. 

Bên ký quỹ (tổ chức, cá nhân hoạt đông khai thác khoáng sản) chỉ được rút tiền lãi một lần sau khi có giấy xác nhận hoàn thành toàn bộ nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung và phải gửi kế hoạch rút tiền ký quỹ cho bên nhận ký quỹ trước ba (03) tháng kể từ ngày bên nhận ký quỹ phải hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Nghị định 19/2015/NĐ-CP

Thông tư 08/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2017.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

Gởi câu hỏi

182

Văn bản liên quan