Chính sách ưu đãi thuế đối với dự án được cấp phép trước 01/7/2015

Ngày 28/8/2018 vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 81/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Theo đó, Thông tư 81 đã sửa đổi bổ sung quy định liên quan đến chính sách ưu đãi thuế đối với các dự án được cấp phép trước ngày 01/7/2015. Cụ thể như sau:

  • Đối với các dự án đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Nghị định 118/2015/NĐ-CP kể từ ngày 27/12/2015 đến trước ngày 01/8/2016 thì được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Thông tư 83/2016/TT-BTC.

  • Đối với các dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày 1/7/2015 và dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng thực hiện trước ngày 1/7/2015 thực hiện chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm ngày 1/7/2015 và được bảo đảm ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 3 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

Xem thêm Thông tư 81/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 12/10/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

244

Văn bản liên quan