Cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa cho nuôi trồng thủy sản

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm.

Theo đó, Thông tư 19 năm 2017 đã bổ sung nguyên tắc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, cụ thể:

Trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm:

  • Chuyển đổi phải theo vùng để hình thành các vùng sản xuất tập trung và đảm bảo phục hồi lại được mặt bằng khi chuyển trở lại để trồng lúa;
  • Việc chuyển đổi phải đảm bảo khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương;
  • Việc chuyển đổi phải đảm bảo công khai, minh bạch.

Trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản:

  • Cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản, độ sâu của mặt bằng hạ thấp không quá 120 cm, nhưng phục hồi lại được mặt bằng khi chuyển trở lại để trồng lúa.

Xem thêm trách nhiệm của cơ quan Nhà nước tại Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 25/12/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

258

Văn bản liên quan