Chủ cơ sở xác nhận tập huấn kiến thức ATTP theo mẫu tại TT 13

Nội dung này mới được bổ sung tại Thông tư 13/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Chủ cơ sở xác nhận tập huấn kiến thức ATTP theo mẫu tại Thông tư 13 (hình minh họa)

Cụ thể, tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 13/2020/TT-BCT Bổ sung khoản 4 Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định:

“4. Chủ cơ sở xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo Mẫu 01 và Mẫu 02 tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này”.

Như vậy, từ 3/8/2020 Chủ cơ sở xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo mẫu 01 và Mẫu 02 tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 13. Bộ Công Thương, Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Ngoài ra, thông tư này cũng bãi bỏ mẫu số 01a, 01b, 02a, 02b, 3a, 3b, 04, 05a, 05b, 05c của Phụ lục ban hành kèm theo hông tư 43/2018/TT-BCT .

Bên cạnh đó, Thông tư 13 quy định Bãi bỏ nội dung Điều 9 của Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT “Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ định các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm của ngành công thương thực hiện việc xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.”

Xem thêm tại: Thông tư 13/2020/TT-BCT có hiệu lực từ 3/8/2020.

Thu ba

 

Gởi câu hỏi

990

Văn bản liên quan