Chủ đầu tư khu công nghiệp báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020

Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Theo đó, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về bảo vệ môi trường khu công nghiệp. Cụ thể, chủ đầu tư nói trên phải có trách nhiệm:

chu dau tu KCN lap bao cao cong tac BVMT 2020, Thong tu 25/2019/TT-BTNMT

- Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

- Lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra;

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12) được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. Báo cáo lần đầu được gửi trước ngày 31/01/2021.

- Gửi báo cáo tới các cơ quan như sau:

+ Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ);

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 25/2019/TT-BTNMT có hiệu lực từ 15/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

798

Văn bản liên quan