Chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp bộ bị thay đổi khi nào?

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 37/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2014/TT-BCT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương.

Theo đó, tổ chức chủ trì nhiệm vụ có văn bản báo cáo Bộ Công Thương và được quyền chủ động thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ trong các trường hợp sau:

  • Chủ nhiệm nhiệm vụ đi học tập, công tác dài hạn trên 03 tháng liên tục;

  • Chủ nhiệm nhiệm vụ chuyển công tác sang đơn vị khác hoặc nghỉ việc;

  • Chủ nhiệm nhiệm vụ bị ốm đau, bệnh tật không có khả năng điều hành hoạt động nghiên cứu của nhiệm vụ;

  • Chủ nhiệm nhiệm vụ tử vong; mất tích trên 03 tháng;

  • Chủ nhiệm nhiệm vụ có văn bản đề nghị thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ vì lý do cá nhân không thể tiếp tục thực hiện công việc được giao;

  • Chủ nhiệm nhiệm vụ không hoàn thành tiến độ và nội dung nhiệm vụ theo đặt hàng mà không có lý do chính đáng, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính theo kết luận của đoàn kiểm tra, thanh tra hoặc phải đình chỉ công tác;

  • Tổ chức chủ trì nhiệm vụ có sự thay đổi về phân công nhiệm vụ nhân sự.

Chi tiết xem tại Thông tư 37/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 10/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

96

Văn bản liên quan