Chủ tịch Hội đồng thẩm định tiềm năng khoáng sản có trách nhiệm gì?

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 23/2018/TT-BTNMT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành vào ngày 15/11/2018 quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản.

Theo đó Thông tư 23 quy định chủ tịch Hội đồng thẩm định thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng và các quy định sau:

  • Điều hành các phiên họp của Hội đồng thẩm định;

  • Xử lý các ý kiến được nêu trong phiên họp và kết luận phiên họp của Hội đồng thẩm định;

  • Ký biên bản phiên họp Hội đồng thẩm định; chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả xác định chi phí hoàn trả và trước pháp luật về kết luận đưa ra trong phiên họp của Hội đồng thẩm định;

  • Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thẩm định trong trường hợp không tham dự phiên họp.

Đồng thời Thông tư 23 còn quy định phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định còn có trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng và trách nhiệm, quyền hạn của của Chủ tịch Hội đồng thẩm định trong trường hợp được Chủ tịch Hội đồng thẩm định ủy quyền.

Xem chi tiết Thông tư 23/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 08/01/2019.

-Thảo Uyên-

 

Gởi câu hỏi

116

Văn bản liên quan