Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có quyền xử phạt vi phạm trên vùng biển

Đây là nội dung mới được quy định tại Nghị định 23/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển đảo và thềm lục địa Việt Nam.

Theo đó, Nghị định bổ sung hai thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Quản lý thị trường.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của địa phương mình như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có biển có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 5.000.000 đồng;
 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có biển có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
 • Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng;
 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có biển có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;
 • Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Xem chi tiết tại Nghị định 23/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.

Gởi câu hỏi

241

Văn bản liên quan