Chức danh có hệ số từ 0,7 - 1,25 được dùng xe ô tô phục vụ công tác

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Theo Nghị định 04, khi đi công tác, các chức danh sau đây được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung:

  • Chức danh có tiêu chuẩn
    • Chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25;
    • Chức danh là Ủy viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế; Giám đốc, Phó giám đốc và các chức danh tương đương tại doanh nghiệp nhà nước.
  • Trường hợp cần thiết do yêu cầu công tác cần bố trí xe ô tô cho các đối tượng không thuộc quy định trên đi công tác thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước xem xét, quyết định.

Lưu ý: Các chức danh trên được bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung hoặc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê dịch vụ xe ô tô khi đi công tác.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

1,269

Văn bản liên quan