Chức danh nào được khoán kinh phí sử dụng xe ô tô?

Nghị định 04/2019/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Văn bản thay thế Quyết định 32/2015/QĐ-TTg.

Theo quy định mới, đối tượng thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô được Nghị định 04 quy định như sau:

  • Chức danh thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 4 Điều 9, khoản 3 Điều 10, khoản 3 Điều 11, khoản 3 Điều 12 và khoản 3 Điều 13 Nghị định 04;

  • Chức danh khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 04;

  • Chức danh quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị định 04 áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền về:

    • Việc áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô của các chức danh quy định tại khoản 1 và trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 04.
    • Hình thức và công đoạn thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho các chức danh.
    • Đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô, mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô áp dụng cho từng chức danh hoặc từng nhóm chức danh phù hợp với từng thời kỳ.

Xem thêm tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

711

Văn bản liên quan